InformacjeRODO

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu objęcia Cię świadczoną opieką zdrowotną jest Re Bena Gesta Jakub Szlosek z siedzibą w Kozach przy ul. Dolnej 26, dalej: ,,Administrator’’ w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: ,,RODO’’. 

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz to zrobić za pośrednictwem adresu korespondencyjnego lub pod adresem e-mail: biuro@admin.rebenagesta.com oraz za pośrednictwem powołanego inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@admin.rebenagesta.com.  

Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania oferty i realizacji współpracy w ramach świadczonych usług. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna prawnego oraz dane o stanie Twojego zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeniach. Możemy przetwarzać również w celach kontaktowych Twój adres e-mail oraz numer telefonu jednakże podanie tych danych nie jest dla Ciebie obligatoryjne. 

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o: 

  • art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt w sprawie przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji. 
  • art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną działalność lub obrony przed nimi a także w celach podatkowych. 

Profilowanie oraz przekazywanie danych 

Administrator może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych dostarczających usługi niezbędne dla prawidłowej realizacji działań marketingowych, a w związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane: 

  • Innym podmiotom świadczącym usługi marketingowe, w tym platformom, takim jak Google, czy Facebook
  • Aplikacjom służącym do przeprowadzania kompleksowych działań marketingowych, takich jak Senuto, Ahrefs czy SEMSTORM. 
  • Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, takie jak np. dochodzenie należności, usługi prawne, księgowe 
  • Dostawcom systemów informatycznych i usług IT – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
    Operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności
  • Organom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 
  • Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu. 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

Podaje moje dane osobowe dobrowolnie czy obowiązkowo? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne jednakże ich nie podanie może skutkować odmową przygotowania oferty czy świadczenia usług. 

Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z naszych usług Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu w Twojej dokumentacji medycznej. Dodatkowo dane te mogą być przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz z uwagi na względy podatkowe przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

Informacja o przysługujących Ci prawach 

Administrator zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. możesz ją złożyć do Prezes UODO korespondując na wskazany poniżej adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 ,00 – 193 Warszawa